Kup prenumeratę i czytaj NK

Zbudować państwo. 20 idei na rzecz poprawy jakości rządzenia Polską

Aktualności,

Streszczenie/tezy główne:

1) niska jakość rządzenia w Polsce, nawet w zestawieniu z niektórymi innymi krajami postkomunistycznymi, ma swoje zasadnicze (co nie znaczy wyłączne) źródło w słabościach systemu instytucjonalno-organizacyjnego władzy państwowej.

2) istotą tego systemu jest wertykalny mechanizm zarządzania na niemal wszystkich szczeblach władzy publicznej (poza jednostkami samorządu terytorialnego), który daje w polityce państwowej zasadniczą przewagę czynnikom branżowym i resortowym nad interesem państwa jako całości.

3) Naprawa tego stanu rzeczy wymaga kilku zasadniczych reform państwa, nazywanych tu Planem Poprawy Jakości Rządzenia, które służyłyby zwiększaniu sterowności państwa i odzyskaniu przez demokratycznie wybieraną władzę realnego zwierzchnictwa nad czynnikami branżowymi i resortowymi; reformy te to:

a) budowa centrum egzekutywy państwowej, zaplecza intelektualnego rządu i systemu „pamięci instytucjonalnej” państwa, b) stworzenie warunków instytucjonalnych dla prowadzenia długofalowej polityki administracyjnej,

c) zespolenie administracji i wzmacnianie tzw. „władzy ogólnej”,

d) wprowadzenie obowiązujących prawnie i egzekwowalnych standardów postępowania wysokich funkcjonariuszy publicznych, co jest związane z głęboką przebudową ustroju trybunałów,

e)  zmiana podejścia do systemu tworzenia prawa, w tym przede wszystkim jego centralizacji ,

f) korekta ustroju wymiaru sprawiedliwości.

4) Raport wskazuje także na kluczowe polityczne warunki, których spełnienie byłoby konieczne dla skutecznego podjęcia takiego planu, a także na niektóre ugruntowane interesy, które w każdych warunkach będą przeciwdziałać takiemu przedsięwzięciu.

 

Przeczytaj cały raport