Dr hab. Jan Rudnicki

doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Europejskiej Tradycji Prawnej WPiA UW. Interesuje się prawem porównawczym, tradycjami prawnymi oraz kodyfikacjami cywilnymi. W marcu 2019 r. przebywał na finansowanym przez NAWA stażu badawczym na Chińskim Uniwersytecie Nauk Politycznych i Prawa w Pekinie. Współpracuje z Polskim Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin UW.

Publikacje autora