Kup prenumeratę i czytaj NK
article

Regulamin promocji pod nazwą: “Wakacyjna promocja” (dalej Promocja)

  1. Organizatorem promocji pt. „wakacyjna promocja” (zwana dalej „Promocją”) jest Fundacja Nowa Rzeczpospolita z siedzibą w (00-052) Warszawie, przy ul. Mazowieckiej 11/49, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000465315, NIP 5252556490 REGON 146719270, wydawca serwisu „Nowa Konfederacja”.
  2. Do Promocji mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu Promocji.
  3. Regulamin określa warunki udziału w Promocji oferującej do nabycia prenumeratę „6 miesięcy” i „12 miesięcy” serwisu „Nowa Konfederacja”, w cenie dostępu Standard kupujący otrzyma dostęp Premium.
  4. Promocja rozpoczyna się w dniu 15 lipca 2020 r. i trwa do 31 sierpnia 2020 r.
  5. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną. Udział w Promocji jest dobrowolny.
  6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie Regulamin serwisu  „Nowa Konfederacja”.
  7. Administratorem danych osobowych prenumeratorów, biorących udział w Promocji jest Fundacja Nowa Rzeczpospolita z siedzibą w (00-052) Warszawie, przy ul. Mazowieckiej 11/49.