8. REKOMENDACJE

8.2. STARSZY KONSUMENT

  • Przeciwdziałanie np.za pośrednictwem mediów publicznych stereotypowemu postrzeganiu osób starszych jako jednorodnej grupy i to postrzeganej w zawężonym kręgu kontekstów (zdrowie, emerytury, rodzina).
  • Stymulowanie np. za pośrednictwem działań w ramach horyzontalnego programu “Dostępność+” adaptacji produktów i usług oraz miejsc ich świadczenia w taki sposób, by były dostępne bez względu na wiek i stan sprawności odbiorców.
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, informacyjnemu, transportowemu i finansowemu (związanemu z korzystaniem z usług bankowych) osób starszych (bardzo zawęża ono ich potencjał konsumencki).
  • Działania społeczne i publiczne na rzecz ograniczenia ogromnej obecnie skali wyłączenia osób starszych ze sfery kultury, rekreacji i aktywnego spędzania czasu wolnego.
  • Działania na rzecz zmniejszenia bariery popytowej po stronie gospodarstw emeryckich (może być to dokonywane choćby poprzez ulgi na niektóre usługi, co jest praktykowane w niektórych samorządach za pośrednictwem tzw. „miejskich kart seniora”). Karty seniora mogą dawać ich posiadaczom możliwość korzystania na preferencyjnych (np. pod względem finansowym) zasadach korzystanie z różnych dóbr i usług w środowisku lokalnym jak również uprawnienia do szczególnych form pomocy dedykowane tejże grupie. Warte rozważenia jest też praktykowanie ulg i zniżek w korzystaniu z poszczególnych miejsc, produktów i usług nie tylko w oparciu o posiadanie karty, a na przykład sam odpowiednio zaawansowany wiek, co zmniejszałoby ryzyko wykluczenia tych seniorów, którzy z różnych powodów nie byli w stanie wyrobić sobie tzw. karty seniora.
  • Rozwój usług asystenckich i wspierających, które pozwoliłyby mniej mobilnym osobom starszym uczestniczyć w życiu społecznym, korzystać z usług w domu i poza domem czy pomóc zaopatrywać się w potrzebne produkty podnoszące jakość życia. Rozwój i upowszechnienie tego typu usług jest przewidziane w niedawno przyjętej Strategii na rzecz Osób Niepełnosprawnych. Także przed przyjęciem Strategii instytucja asysty osobistej była bardziej kojarzony z polityką wobec niepełnosprawności niż z tematyką senioralną. Z myślą o starszych konsumentach i mieszkańcach o ograniczeniach w sprawności, należy dołożyć starań, by te usługi były realnie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami także w starszym wieku.
  • Działania – przy udziale UOKIK– na rzecz ochrony starszego konsumenta i przeciwdziałania nadużyciom, których ofiarami bywają zwykle osoby starsze.
  • Rozwijanie i tworzenie wzorców społecznie odpowiedzialnego tzw. srebrnego marketingu w sposób, który umożliwiałby skuteczną komunikację ze starszym klientem przy zachowaniu etycznych zasad takich jak uczciwość i transparentność [1]
[1] E.Frąckiewicz, Srebrny marketing a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw.Studia i Prace WNEiZ US
2016 | nr 43 T. 2. Zarządzanie | 53-61