Srebrna gospodarka. W poszukiwaniu odpowiedzi na starzenie się społeczeństwa

BIBLIOGRAFIA

Abramowska Kmon A.et. al., Srebrna gospodarka szansą rozwoju krajów Europy Środkowo-wschodniej, 2020

Awdziej M., Granice rynku „starszych konsumentów” w Europie ‒ wiek chronologiczny a wiek kognitywny nabywców, Handel wewnętrzny 2014;1(354):17-25

Badowska S., Rogala A., Konsumencka innowacyjność a zachowania konsumentów seniorów – wyniki badań, Problemy Zarządzania, vol. 14, nr 2 (59), t. 1: 204 – 223 ISSN 1644-9584

Bakalarczyk R., Godzenie pracy zawodowej z opieką nad osobami zależnymi wyzwaniem dla dialogu społecznego i polityki publicznej różnych szczebli, KDS KIG we współpracy z Fundacją Zaczyn i Laboratorium Więzi, Warszawa 2020

Boni M. (red.), Polska 2030, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2010

European Commision, The silver economy, 2018

E.Frąckiewicz, Srebrny marketing a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw.Studia i Prace WNEiZ US 2016 | nr 43 T. 2. Zarządzanie | 53-61

Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności na lata 2014-2050, Warszawa 2014

Główny Urząd Statystyczny, Sytuacja osób starszych w 2018 roku, Warszawa 2019, Warszawa, Białystok 2020

Główny Urząd Statystyczny, Emerytury i renty w 2018 roku, Warszawa 2020

Główny Urząd Statystyczny, Zasięg ubóstwa ekonomicznego w 2019 roku, Warszawa, 2020.

Główny Urząd Statystyczny, Jakość życia osób starszych w Polsce, Łódź, 2017

Główny Urząd Statysyczny, Ludność w wieku 60+. Sytuacja demograficzna i zdrowie, Warszawa 2014,

Golinowska S., 2014, Srebrna gospodarka – element strategii rozwoju regionalnego, Małopolskie Studia Regionalne nr 2-3/31-32/2014.

Hartman J., Rynek senioralny – kraina łagodności, „Marketing w Praktyce”, 2012

Jurek Ł., Polityka proubezpieczeniowa w opiece długoterminowej, Polityka Społeczna. Studia i dyskusje, 2016

Klimczuk A., Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk (Creative Ageing. Examples of Foreign and Polish Recommendations and Practices), [in:] A. Zawada, Ł. Tomczyk (eds.), Seniorzy w środowisku lokalnym (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk), Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, pp. 24-46.

Klimczuk A., Społeczeństwo wielokulturowe i srebrna gospodarka. Wielokulturowość w kontekście starzenia się ludności (Multicultural Society and Silver Economy: Multiculturalism in the Context of an Ageing Population), w ”Społeczeństwo wielokulturowe – nowe wyzwania i zagrożenia, wydawnictwo uniwersytetu w Białymstoku, pp. 243-268, M.Biernacka, K.Krzysztofek, A.Sadowski, eds.Białystok, 2012;

Klincewicz K., Senior jako konsument i twórca – warsztaty zaangażowania konsumentów, Polityka Senioralna nr 6/2020.

MRPiPS, Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020. Załącznik do uchwały nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. (poz.118)

Niewiadomska A., Sobolewska-Poniedziałek E., Srebrna gospodarka – nowy paradygmat rozwoju starzejącej się Europy, Ekonomia XXI wieku. Economics of the 21st Century 3(7), 2015

NIK, Usługi opiekuńcze świadczone osobom starszym w miejscu zamieszkania, Warszawa 2018

NIK, Działania podejmowane przez wojewodów wobec placówek udzielających całodobowej opieki bez wymaganego zezwolenia, Warszawa, 2020

OECD, Health in a glance 2019

OECD , Who Cares? Attracting and Retaining Care Workers for the Elderly, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing, Paris, 2020 https://doi.org/10.1787/92c0ef68-en.

Olejniczak T. Bariery rozwoju innowacji w segmencie konsumentów seniorów

Piekutowski J., Turzyniecka A., Tu nie chodzi o maseczki. Placówki opieki w dobie koronawirusa, Think Tank Nowa Przestrzeń Społeczna, 2020

Różański M.,Prezydenckie Forum Deinstytucjonalizacji: „Sednem jest niezależne życie” – niepelnosprawni.pl, 3.03.2021 r. ( dostęp z:5.03.2021).

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r.

Szatur-Jaworska B., Rysz-Kowalczyk B., Imiołczyk B. (red.), Sytuacja osób starszych w Polsce – wyzwania i rekomendacje, raport Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych, 2020.

Szukalski P., Trzy kolory:srebrny. CO to takiego silver economy?Polityka społeczna, nr 5-6/2012

Szweda – Lewandowska Z, Łuczak P., Przesłanki demograficzne, społeczne i ekonomiczne zwiększenia zapotrzebowania na świadczenia opieki długoterminowej, w: P.Błędowski (red.) Opieka długoterminowa w Polsce. Dzisiaj i jutro. Koalicja na pomoc niesamodzielnym, Listopad 2019

Świda J., Zachowania rynkowe starszych konsumentów z punktu widzenia projektowania warstwy wizualnej opakowań, Zesz. Nauk. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013; 918: 105–118

Topolewska M., Walka z domami seniora działającymi w szarej strefie. Zaostrzenie kar to za mało, Dziennik Gazeta Prawna, 16 grudnia 2020, Walka z domami seniora działającymi w szarej strefie. Zaostrzenie kar to za mało – Samorząd – GazetaPrawna.pl – serwis samorządowy

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019: Data Booket. ST/ESA/SER.A/424.

Worthington H. et al, The silver economy, European Commussion 2018

Urbaniak B., W kierunku „srebrnej gospodarki” – konieczność  czy szansa na rozwój, Studia Prawno-ekonomiczne, t. XcViii, 2016 PL iSSn 0081-6841 s. 275–291

Zalega T., Zachowania konsumenckie osób starszych w Polsce. HANDEL WEWNĘTRZNY 2016;2(361):410-422

Zalega T., SEGMENT OSÓB W WIEKU 65+ W POLSCE Jakość życia – Konsumpcja – Zachowania konsumenckie, Warszawa 2016