8. REKOMENDACJE

8.1. OGÓLNE REKOMENDACJE STRATEGICZNE

  • Należy znacznie podnieść rangę budowy srebrnej gospodarki i wchodzących w jej zakres zagadnień w publicznej agendzie, zarówno na poziomie strategicznym jak i w ramach bieżącego zarządzania publicznego. Zapowiadana perspektywa Nowego Polskiego Ładu, jaki miałby być budowany w wychodzącej z pandemii rzeczywistości, powinna także odnosić się w możliwie konkretny sposób do rozwoju srebrnej gospodarki.
  • Potrzebne jest wielowymiarowe podejście do srebrnej gospodarki, które byłoby skoordynowane, ale jego realizacja rozproszona między różne instytucje i sektory (publiczny, społeczny, prywatny). Kluczowa jest tu rola przedsiębiorstw, jak również partnerów dialogu społecznego na różnych szczeblach, poczynając od poziomu Rady Dialogu Społecznego
  • Działania publiczne na rzecz srebrnej gospodarki należy postrzegać w kategoriach inwestycji, które, choć wymagają nakładów, przyniosą nie tylko społeczne, ale i ekonomiczne korzyści.
  • Konieczne jest przejście od ogólnych haseł związanych ze srebrną gospodarką, które już pojawiają się w niektórych dokumentach publicznych, do wyznaczenia konkretnych celów, instrumentów realizacji i wskaźników przy pomocy, których byłaby możliwa jej regularna ewaluacja.
  • Osoby starsze muszą być widziane nie tylko jako odbiorcy potrzeb, ale także jako aktywne podmioty, które mogą odgrywać twórczą rolę w projektowaniu dóbr i usług oraz ich wytwarzaniu i dystrybucji.
  • Należy rozwijać srebrną gospodarkę poprzez zarówno stymulowanie srebrnego rynku, jak również kształtowanie jego poza-rynkowego otoczenia.
  • W ramach srebrnej gospodarki konieczne jest dostosowywanie rozmaitych segmentów rynku dóbr i usług, a także wspieranie rozwoju tych segmentów rynku które ściśle powiązane są z procesami starzenia się społeczeństwa i potrzebami osób starszych i ich bliskich.